BEDRIFTSHELSETJENESTER
- Bedriftshelsetjenester med fokus på Forebyggende– Helsefremmende- og Rask oppfølging.


Fast kontaktperson
Som vår kunde vil du oppleve en effektiv bedriftshelsetjeneste med høy kvalitet ved at din bedrift forholder seg til faste kontaktpersoner fra Agil Helse. Antall faste kontaktpersoner tilpasses bedriftens størrelse.

I samråd med bedriften vil våre kontaktpersoner kartlegge behov, krav og forventninger for videre samarbeid.

Dette skaper kontinuitet i arbeidet og nære relasjoner.


Tverrfaglig Team
Agil Helse tilbyr Tverrfaglig Team med spesialisert spisskompetanse som tilpasses bransjekrav til din
virksomhet. Tverrfaglig Team settes sammen basert på avdekket behov.


Rapportering og evaluering av tiltak
Alle gjennomførte tiltak rapporteres og evalueres, med mål om å optimalisere kost- og nytteeffekt av leveransen.

Systematisk HMS-arbeid


Loven stiller krav til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. Du som leder har
ansvaret for de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobben. Har du oversikt?


Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter å ivareta arbeidsmiljøet gjennom et systematisk arbeid med helse,
miljø og sikkerhet (HMS). Det skal gjennomføres kartlegginger, risikovurderinger og utarbeides
handlingsplaner. Arbeidsgiver er ansvarlig for en periodisk gjennomgang av sitt HMS-arbeid eller revisjon av
interkontrollforskriften.


Agil Helse vil bistå din bedrift med å finne de beste løsninger som sikrer at de ansattes helse, miljø og
sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. Virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres,
revideres og vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivningen.


Eksempler på tjenester som vil bli tilpasset din virksomhet og bransje:


 •  Innføring og gjennomføring av systematisk HMS-arbeid innenfor gjeldende lover og regler
 • HMS – revisjon og oppdatering av eksisterende HMS – system
 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Vernerunder
 • Rådgivning om risikoreduserende tiltak og andre forbedringstiltak
 • Utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner
 • Aktiv deltakelse i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og andre HMS-utvalg (Akan/rus, sykefravær
  mv.)
 • Rutiner for avvikshåndtering
 • Årlig utarbeidelse av årsrapport for BHT sin bistand i virksomheten, med forslag til videre plan
  for HMS-arbeid i virksomheten

Yrkeshygiene


Forebyggende tiltak på fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.
Ved å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer vil din virksomhet
redusere eller fjerne helserisiko for de ansatte.
Vår yrkeshygieniker bistår med kartlegginger, målinger og risikovurderinger innenfor både det fysiske
og kjemiske arbeidsmiljøet som for eksempel støv, gass, støy vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger
o.l.

Ergonomi


Ergonomi handler om forholdet mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket.
Muskel- og skjelettplager er blant de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge.
Med riktig kunnskap og informasjon kan din bedrift med enkle grep forebygge sykefravær og utvikling
av muskel- og skjelettlidelser.


 • Slik kan Agil Helse bistå din bedrift med ergonomi på arbeidsplassen:
 • Kartlegge arbeidsplasser og arbeidsforhold som kan gi muskel- og skjelettplager
 • Bistå med tilrettelegging av arbeidsplassen Veiledning i hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • Ergonomiundervisning og foredrag for alle grupper på alle nivåer
 • Bistand ved planlegging/endring av arbeidsplasser med fokus på ergonomiske prinsipper


Les også:
Dette sier arbeidstilsynet om ergonomi

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/

Arbeidshelse


En forutsetning for god arbeidshelse er et sunt arbeidsmiljø der det settes fokus på forebyggende tiltak. Hvordan ivaretar din bedrift de ansattes arbeidshelse? Agil Helse kan gjennomføre arbeidshelseundersøkelser, arbeidsevnevurdering og vaksiner til dine ansatte.

 

Arbeidshelseundersøkelse

De ansattes helse henger sammen med arbeidsforhold som bør tilrettelegges på best mulig måte for å redusere unødvendig belastning og forebygge sykefravær. Dette er spesielt viktig for bedrifter innen industri, bygg og anlegg, malere, frisører og øvrige med fysisk krevende jobber eller eksponeringer. Vi gjennomfører i dag ca. 3500 helseovervåkninger av ansatte i mange ulike bransjer og yrker hvert år og har således bred og lang erfaring med alle typer eksponeringer og helsepåvirkning.

 

Vi gjennomfører helseundersøkelser av hver enkelt ansatt og personens arbeidshverdag. Dette gjør våre leger i tråd med nasjonale retningslinjer og oppdatert forskning, og i dialog med din bedrift. På den måten får dere dere får dere innsikt til den ansattes hverdag og elementer som er viktige for dere å vite om.

 

Arbeidsevnevurdering

En arbeidsevnevurdering gjennomføres av en bedriftslege fra bedriftshelsetjenesten. Bedriftslegen bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med å komme fram til en spesifisert vurdering av jobbkrav i forhold til personlig arbeidsevne. Ut ifra dette lager vi en rapport – altså selve arbeidsevnevurderingen.

 

I en arbeidsevnevurdering ser vi på dine ansattes helsemessige forutsetninger for å utføre oppgavene sine. I tillegg skal muligheter for tilrettelegging og andre hensiktsmessige tiltak belyses.

 

Tjenesten er for:

Arbeidsgiver/leder som ønsker en objektiv vurdering av en ansatt med helseutfordringer og/eller funksjonsnedsettelse av betydning for arbeidet, med råd om videre tiltak for å finne en fremtidig god arbeidssituasjon for ansatte.

 

Lovgivning:

BHT har iflg AML kap 3-3 en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og opptrer som nøytral rådgivende tredjepart med plikt til å gi råd til leder, ansatt, tillitsvalgte og vernetjenesten.

 

Agil Helse kan bistå med:

 • Kartleggingssamtaler
 • Befaring på arbeidsplassen
 • Oppsummerende samtaler
 • Rapportering
 • Tilrettelegging
 • Oppfølgingsmøter i etterkant/deltakelse i dialogmøter


Gjennomføring:

Arbeidsevnevurderinger gjøres ofte der arbeidsevnen ikke møter de arbeidskrav som stillingen innehar. Dette kan være grunnet endring i helsetilstand, endring i arbeidsoppgaver eller dersom det er en endring av tilretteleggingsmuligheter. Arbeidsevnevurderingen gir en objektiv vurdering samt forslag til videre tiltak med mål om å oppnå en videre avklart arbeidssituasjon for ansatte. Vurderingen utføres av en bedriftslege.

Sykefravær


Ledere er viktige nøkkelpersoner i arbeidet med sykefravær. Derfor er vi i Agil Helse opptatt av å
kunne bistå ledere med riktig og viktig kompetanse innen sykefravær.

Tverrfaglig team som består av bedriftslege, fysioterapeut og sykepleier kan blant annet bistå med:


 • Forebyggende sykefraværsarbeid
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den sykemeldte
 • Hensiktsmessig tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV
 • Opprettelse av og deltakelse i tilretteleggings-/attføringsutvalg
 • Etablering og/eller oppdatering av bedriftens sykefraværsrutiner
 • Opplæring i systematisk sykefraværsoppfølging


Tiltak kan gjennomføres på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå basert på vår oppfattelse og
forståelse av utfordring og situasjon.

Psykososialt arbeidsmiljø


Motiverte og tilfredse medarbeidere er viktig for å kunne skape en god og effektiv arbeidsplass.

Agil Helse vil være en pådriver for at kunnskap om helsefremmende arbeid brukes aktivt i daglig drift.
Økt samhold og bedre arbeidsmiljø holder den ansatte mer motivert og engasjert.


Agil Helse kan bistå med:

 • Lederutvikling
 • Medarbeiderundersøkelser med oppfølging
 • Kurs og opplæring av rolleforståelse leder og vernetjeneste
 • Kurs i arbeidsglede
 • Kartlegginger og Risikovurderinger
 • Faktaundersøkelser ved trakassering og mobbing
 • Støtte og veiledning i konflikthåndtering
 • Støtte og veiledning gjennom «den vanskelige samtalen»
 • Oppfølgingssamtaler etter ubehagelige hendelser

Jordmor


Gravide ansatte kan trenge tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Med god dialog kan
både den gravide arbeidstakeren og bedriften få dekket sine behov.


For den gravide arbeidstakeren er det en periode der det skjer mange forandringer med både kropp
og hodet. I mange tilfeller gjør det at det er nødvendig med tilrettelegging på arbeidsplassen slik at
vedkommende kan fungere best mulig.


Vår erfaring er gravide ansatte synes det er trygt og positivt at deres arbeidssituasjon settes på dagsorden – gjerne sammen med en jordmor.

Rus & avhengighet (AKAN)


Agil Helse gir deg verktøyene for å kunne møte og håndtere medarbeidere med avhengighet på en
god måte. Vi kan bistå med støtte til ledere og ansatte med stødige fagpersoner.


Alkohol-, rus-, spill- og nettbasert avhengighet kan skape fare på arbeidsplassen og kan skade
arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. Det kan påvirke sikkerhet, helse og ikke minst personlige
økonomiske problemer.


En virksomhet med tydelige rammer og et gjennomarbeidede rutiner for AKAN
er med på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.


Agil Helse bistår bedrifter til å jobbe forebyggende, samt å styrke ledere slik at de er godt forberedt der
rus og eller annen avhengighet kan forekomme.


Vi bistår deg og din bedrift gjennom hele prosessen
fra å lage rammer, rutiner og sanksjoner til implementering av policyen.

Krisehåndtering/beredskap


Den hektiske arbeidsdagen stiller stadig høyere krav til hvordan bedrifter jobber med krisehåndtering. Dette må du ha på plass når krisen rammer din bedrift. Er du og din bedrift rustet for håndtering av kriser?

 

Når du og bedriften din står midt oppi en krise er en ting helt sikkert – ingenting blir slik du er vant til. Når en krise oppstår vil krisehåndteringen og arbeidet  som gjøres rett i etterkant, prege hele utviklingen av krisen. Det er i mange tilfeller bestemmende for hvorvidt man klarer å få kontroll på situasjonen eller ei.

 

Da er det viktig at du og din bedrift har informasjon, råd og rutiner på plass. Har du og din virksomhet en plan for hva som skjer hvis det oppstår en krise eller naturkatastrofe som påvirker dere? 


Dette må du vite om krisehåndtering:

 Det er mange ting som må være med i en plan for krise- og beredskapshåndtering. Det kan være alt fra det rent praktiske (hvem gjør hva), varsling, intern og ekstern håndtering til krisekommunikasjon og mediehåndtering. Dette er ting som virksomheten bør ha på plass før en eventuell krise intreffer og det bør øves på med jevne mellomrom.

 

Hvorfor er krisehåndtering viktig? Krisehåndtering er ikke lenger bare et økonomisk spørsmål for reetablering av drift, men et økende samfunnskrav til at  hendelser skal håndteres på en god og effektiv måte.

 

Vi hjelper deg å trene på krisehåndtering

Agil Helse tilbyr din bedrift veiledning og bistand i alle faser ved krise- og beredskapshåndtering. Både forebyggende, kartleggende og med spisset trening for at din bedrift skal fungere optimalt ved krevende hendelser på arbeidsplassen.

 

Som en viktig del av ivaretakelse og krisehåndtering har Agil Helse på landsbasis leger, psykologer, gestaltterapeuter og annet helsepersonell klare for å bistå. Vi samarbeider også tett personell med erfarne folk innen politi-, brann- og mediefag. Dette sikrer et helhetlig beredskapstilbud med spisskompetanse i de ulike tjenestene, samtidig som vi kan skreddersy tjenesten til deg og din bedrift.

Copyright © Med enerett